Afwezigheid

Op tijd komen

Het is belangrijk dat leerlingen op tijd komen, zodat we de dag gezamenlijk kunnen beginnen. Te laat komen valt onder ongeoorloofd verzuim. Wanneer een leerling vaak te laat komt, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Ziek

Wanneer een leerling aan het begin van de dag ziek is, melden de ouders/verzorgers dit vóór 08.30 uur aan de leerkracht  via Parro.

We vragen je de bezoeken aan een huisarts of specialist zo veel mogelijk buiten schooltijd om te plannen. Zo beperken we de gemiste onderwijstijd.

Bijzonder verlof onder schooltijd

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Dat is geregeld in de Leerplichtwet.

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat je je kind buiten de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘bijzonder verlof’ zijn regels opgesteld. Bijzonder verlof mag wettelijk alleen worden toegekend als er sprake is van:

  • Religieuze feestdagen;
  • Gewichtige omstandigheden;
  • Aard van het beroep van (één van) de ouders.

De gemeente Bergen op Zoom heeft met instemming van de schoolbesturen besloten deze regels streng te hanteren en daarop geen uitzonderingen te maken. Meer informatie over de Leerplichtwet vindt u hier.

Toestemming bijzonder verlof

  • Tot en met 10 dagen verlof beslist de directie van de school of er toestemming gegeven wordt. Aanvragen voor dit verlof worden naar de leerplichtambtenaar doorgestuurd.
  • Schriftelijke aanvragen en besluiten worden door school bewaard. Afwezigheid zonder toestemming wordt geregistreerd als ongeoorloofd verzuim.
  • Afgewezen verlofaanvragen worden voorzien van een onderbouwing.
  • De school meldt afwezigheid na een afgewezen verlofaanvraag direct bij de leerplichtambtenaar.

Verlofformulieren kunt u ophalen bij de receptie naast de hoofdingang in het hoofdgebouw of downloaden bij ‘downloads’