Privacy (AVG)

Op IKC Lodijke gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens, als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie, die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens.

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming of raadplegen we uw keuzes voor AVG-gerelateerde zaken (vastgelegd in Parnassys en PARRO). Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur. 

De privacy-bepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Handboek gedragscode AVG en Mediagebruik van de Lowys Porquinstichting, waar onze school deel van uitmaakt, en waar deze afspraken voor alle scholen in zijn vastgelegd.